Uppmaning till Tandvårdsnämnden att rätta lagstridigt beslut

21 minut läsning

Nedan har skickats som mejl och återges här i sin helhet med undantag för personuppgifter.

Till Tandvårdsnämnden i Region Blekinge 2019-2022
via ordförande
Karin Nordvall [C]
Kopia till riksdagsledamot Per Åsling [C]
Kopia för diarieföring Tandvården

UPPMANING TILL RÄTTELSE

Inför nämndens möte 2020-02-11

1 Tidigare Tandvårdsnämnd har fattat beslut i strid med lagstiftning

1-1 Blekinge Tingsrätt BT

Som framgår av dom i Blekinge Tingsrätt mål nr 2011-19 (med laga kraft 2020-01-08) saknar Nämnden för primärvård och tandvårds beslut 2017-12-06 (ordförande Teo Zickbauer [S]), om kontantvägran för Folktandvårdens kassor stöd av lag. Se BILAGA.

1-2 Högsta förvaltningsdomstolen HFD

Även att kassor skall tillåtas hänvisa patienter som betalar med den grundlagsskyddade svenska statsvalutan till andra betalningsställen saknar stöd av lag (HFD mål nr 2793-14).

1-3 Justitieombudsmannen JO

Att i information om betalningssätt utelämna möjligheten till kontant betalning har även kritiserats av JO i beslut 4956-2014.

2 Lagstiftning

Enligt 5 kap. 1 § andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, riksbankslagen, är sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken lagliga betalningsmedel. I förarbetena anges att detta innebär att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning (prop. 1986/87:143 s. 64).

3 Uppmaning till rättelse

Att delar av Folktandvårdens verksamhet sker utan stöd av lag bör föranleda den nuvarande Tandvårdsnämnden att omedelbart vidta åtgärder för rättelse och besluta i enlighet med grundlagen och lagstiftning i övrigt.

4 Tidigare domar och beslut

4-1 Förvaltningsrätterna

Snarlika mål har tidigare avgjorts i Förvaltningsrätter (t ex Östersund, Göteborg, Växjö) och Kammarrätter (tex Sundsvall, Göteborg, Jönköping) I samtliga mål har domstolarna förtydligat att Landstingen (numera Regioner) inte får fatta beslut som innebär kontantvägran hos vårdinrättningarna.

4-2 HFD mål nr 2793-14

Särskilt ett mål är vägledande i detta fallet eftersom det behandlar en praktiskt taget identisk situation: Ett landstingsbeslut som innebar att patientavgifter kunde betalas med kontanter enbart på två av landstingets vårdinrättningar ansågs strida mot lag. Först hade Förvaltningsrätten i Växjö slagit fast: “Det innebär att landstinget inte utan stöd i lag kan inskränka rätten att betala patientavgift med sedlar och mynt utgivna av Riksbanken och är därför en begränsad möjlighet att betala med kontanter. Beslutet får därmed anses strida mot lag och ska därför upphävas.”. Kammarrätten i Jönköping gick på samma linje. Slutligen fastställde Högsta förvaltningsdomstolen beslutet genom avslag på överklagan och förtydligade: “Betalningsmedlen sedlar och mynt har av lagstiftaren getts en särställning.”.

4-3 JO beslut nr 4956-2014.

JO Beslut Dnr 4956-2014 Kritik mot Region Östergötland för missvisande information till allmänheten om möjligheten att betala patientavgifter med kontanter.

Region Blekinge har inte som Region Östergötland misslyckats i försök att få till rätt information. Tvärtom framhärdar Region Blekinge fullt medvetet i att med berått mod dölja och missleda sina patienterna kring kontanta betalningar.

JO Dnr 4956-2014: ”Informationen till allmänheten om vilka alternativ som finns för att betala patientavgifter ska vara korrekt och tydlig. När landstinget informerar om betalningsalternativen kan därför inte möjligheten att betala med kontanter utelämnas.”.

5 Nuvarande regelverk i Region Blekinge kring betalning av patientavgifter

Till skillnad mot patienter som betalar sin tandvårdsavgift med hjälp av avtal med tredje part, eller med hjälp av tekniska lösningar (bankkort, mobiltelefon mm) diskrimineras statsvalutebetalande patienter av att de förhindras direktbetalning med befriande verkan. De möts i Folktandvårdens kassa av skriftlig skylt och muntlig hänvisning till betalning i grannstäderna i direkt strid med den prejudicerande domen i HFD mål nr 2793-14.

Så här står det som anvisning vid kassan hos Folktandvården i Ronneby (se även Landstingets tidning Topp till Tå juni 2018, sid 11):

”Du som av någon anledning inte vill eller kan betala med kort får en faktura utan faktureringsavgift. Om du ändå vill betala med kontanter kan du göra det i centralkassa på Blekingesjukhuset i Karlskrona eller Karlshamn.”

Från Region Blekinges hemsida Så här kan du betala för din vård i Blekinge (2020-01-09):

“Folktandvård Hos folktandvården kan du betala med betalkort eller få en e-faktura eller pappersfaktura utan fakturaavgift”

Jämför med JO’s kritik Dnr 4956-2014.

6 Beslut av detta slag får ej delegeras

Enligt Tandvårdsnämndens delegationsordning (2019-01-07) gäller följande:

“Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om det är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt får inte delegeras”

7 Tandvårdsnämnden är ålagd att följa lagen

7-1 Lagstiftning styr Region Blekinges verksamhet

“Lagstiftning Region Blekinge styrs också av lagstiftning som kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientlagepn, lagen om kollektivtrafik, lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, och annan lagstiftning som är relevant för verksamheten. Utöver lagar och förordningar finns dessutom föreskrifter, policydokument, riktlinjer och anvisningar som reglerar Region Blekinges olika verksamheter” (Region Blekinges hemsida)

Ur Reglemente för Tandvårdsnämnd (sid 13) framgår att nämnden ska följa tillämpliga lagar (Min fetmarkering)

7-2 Reglemente för Tandvårdsnämnd Allmänna bestämmelser

“§1. Tandvårdsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av regionfullmäktige, som väljs av regionfullmäktige för fyra år. Nämnden har en ordförande, en förste vice och en andre vice ordförande.

§2. För nämnden gäller bestämmelser om nämnder i kommunallagen. Nämnden ska följa tillämpliga lagar, förordningar eller tillämpningsföreskrifter som utfärdats med stöd av sådana författningar. I övrigt gäller detta reglemente om inte lag, annan författning eller av statlig myndighet utfärdade bestämmelser föranleder annat.

TANDVÅRDSNÄMNDENS UPPGIFTER**

Nedanstående uppgiftsfördelning hanteras mot bakgrund av kommunallagens krav på att frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt för regionen ska alltid hanteras i regionfullmäktige. Uppgifterna ska utföras inom av regionfullmäktige beslutade uppdrag och ramar.”

Se även 10 Värdegrund.

7-3 Rättsstat och rättsstatsprincipen

Från svenska Wikipedias beskrivning av en rättstat står att läsa följande:

7-3-1 Rättsstat

“Rättsstaten kan även beskrivas som den enskildes rättsskydd mot staten själv eller övergrepp från staten.”

7-3-2 Rättsstatsprincipen

Sveriges regering har beskrivit hur den ser på definitionen av rättsstatsprincipen:

“Rättsstatsprincipen innebär att ingen får stå ovanför eller utanför lagen, att staten och statsorganen är skyldiga att följa gällande rätt och att det finns garantier mot missbruk av statsmakten. Förutom formell legalitet som innebär att lagar följs krävs dessutom att lagar stiftas och tillämpas utan diskriminering och med respekt för individens värdighet och mänskliga rättigheter. Det krävs likhet inför lagen och ett oberoende och fungerande rättsväsende som alla har tillgång till, rätt att få anklagelser om brott utredda och prövade inom en rimlig tid i en rättvis rättegång inför en oberoende och opartisk domstol, samt förbud mot godtyckligt frihetsberövande. Ett fungerande rättsväsende kräver okorrumperade poliser och åklagare, oberoende advokater, en obunden och opartisk domarkår, samt att domstolarnas beslut efterlevs .” (Skr. 2007/08:109 s. 16).

8 Samhällsviktig funktion

Utan att närmre gå in på den samhällsdebatt som finns kring negativa effekter av vissa privata aktörers kontantvägran vill jag ändå uppmärksamma Tandvårdsnämnden på en aspekt av problemkomplexet. Allt oftare, och i allt mer bekymrade ordalag varnar riksbanksledningen, riksdagsledamöter, försvarspolitiker, säkerhetsbedömare inom civilförsvar/totalförsvar, MSB, etc för risken att alltför långt gången kontantbegränsning i fred och krisfrihet skapar en oacceptabel sårbarhet för samhället som helhet, d v s “inte sakna kon(tanter) förrän båset är tomt”. Denna övergripande civilförsvarsaspekt på en regional myndighets beslut om kontantvägran bör beaktas.

Kontanthantering = ”normala förhållanden” Om krishanteringens grunder på Krisinformation.se:

Ansvarsprincipen Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. Det betyder att det är den vanliga sjukvården som har hand om vården även vid en kris, att kommunerna sköter skola och äldreomsorg och så vidare.

Likhetsprincipen Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.

I broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står det att vi ska förvara kontanter hemma ifall det blir kris. Det innebär, tillsammans med ’Ansvarsprincipen’ och ’Likhetsprincipen’ att upprätthållandet av betalning med kontanter är att betrakta som “normala förhållanden”.

Sålunda kan inte nämnden besluta om kontantvägran samtidigt som hela den ekonomiska krisberedskapen bygger på att kanalerna för kontanthantering upprätthålls som “normala förhållanden”.

Se även: 180228 LEDARE Gör det olagligt att diskriminera den som föredrar kontanter BLT

180317 Blekinge behöver kontanter - Sydöstran - av Bankomats VD Nina Wenning

190508 Insändare ”Ett kontantlöst samhälle hotar vår frihet”. - DN.SE - av professor Svante Linusson [C]

190618 Finansutskottets betänkande 2018/19-FiU44 - Statens roll på betalningsmarknaden - Riksdagen

9 Några ekonomiska förtydliganden

9-1 Skillnad mellan riksbankspengar och bankpengar

Jag vill särskilt uppmärksamma er på den skillnad mellan riktiga och lagskyddade ’riksbankspengar’ och bankgenererade ’bankpengar’ som riksbanksledningen med Stefan Ingves i spetsen är noga med att framhålla Bankernas digitala krediter är att betrakta som skuldsedlar, principiellt inte olika den lokala valutan Klöver, medan riksbankspengar enligt HFD har en grundlagsskyddad “särställning som betalningsmedel”. Bankpengar - skapas “ur luft” av privata banker - finns endast i digital (= osäker) form. Vid kris eller då banker går omkull (jämför bankkrisen 2007/8) förlorar bankkunderna tillgång till hela sin likviditet. Riksbankspengar - skapas grundlagsskyddat av Riksbanken - finns endast i analog form (kontanter). Vid kris utgör de ett robust rikstäckande allmängiltigt betalningsmedel som var och en har möjlighet att säkerställa efter eget val.

9-2 Skillnad mellan betalningsmedel (värde) och betalningsform (metod)

Det finns en uppsjö varianter av betalningsformer (internetbetalning, bankkort, swish, kontantbetalning, etc), en del direkta i tid och rum, andra indirekta via olika former av betalningsförmedlare (elektronik, banktjänster, mm), en del analoga(kontanter) andra digitala. Notera att direkt betalning kan vara såväl analog som digital.

 • valutor (SEK, €, $, £, Bitcoin, Klöver, etc)
 • betalningsformer (t ex internet-, mobil-, kontant-, kortbetalning),
 • betalningsmedel (€-sedlar, $-mynt, svenska riksbankspengar, kontokrediter, skuldsedeln Klöver, guld, silver, etc).

För att kunna genomföra direkt betalning med svensk statsvaluta finns inga andra betalningsformer (betalningssätt) än kontant betalning att tillgå.

9-3 Fakturabetalning

Fakturabetalning är inget alternativ till direktbetalning med befriande verkan. Det är dessutom kringgärdat av olika former av avtal och begränsningar. Samtliga banker i Ronneby kommun kontantvägrar. Därmed finns inget sätt att betala fakturan än via vårdcentralens kassa. I stället för att tvingas återvända till kassan för att betala en faktura senare kan de som vill lika gärna betala direkt. Att fakturabetalning skulle vara utan extra kostnad är helt fel. Tur och returresan till det extra och onödiga betalningsställen är behäftat med betydande såväl kostnad som tidsspillan. Det uppdagades dessutom vara fel av det underlag som underställdes Blekinge Tingsrätt. Jag hade ålagts att betala 60 kr extra i faktureringsavgift. Vid direktbetalning riskerar man inte utsättas för den sortens bedrägeri.

9-4 Skyddsargument

Att hänvisa patienter att ta färdtjänst eller på andra sätt utsätta sig för otrygga (rånrisk, halkrisk, etc) resor till andra städer för att betala den patientavgift som man som patient har lika stor rätt till i Folktandvårdens kassa som alla andra, är snarare att öka riskerna för personlig säkerhet än motsatsen. Nog borde väl även patienternas säkerhet vara av betydelse, inte enbart personalens.

9-5 Miljöargument

Att tvingas köra bil 2x3 mil för att betala räkning är inte att betrakta som miljövänligt.

9-6 Statsvaluta som lagligt betalningsmedel = grundläggande rättighet

En av de grundläggande anledningarna (även omvittnat i SOU 2019:46 sid 1575) för staten att peka ut statsvalutan som lagligt betalningsmedel “är att säkerställa att alla i samhället ska ha möjlighet att göra betalningar eftersom det kan anses som en grundläggande rättighet”.

10 Värdegrund

Värdegrundsdelegationen tog fram: Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda, där de framhåller:

”De värderingar som uttrycks i de grundlagsfästa principerna är en ledstjärna för statens alla myndigheter i arbetet för en god förvaltning i medborgarnas tjänst”.

Jag vill särskilt rekommendera sidorna: Sid 5 - om Grundläggande principer (+ sid 6 om Demokrati och sid 7 om Legalitet):

”Vidare innebär den överordnade principen om att all offentlig makt i Sverige utgår från folket, att varje statsanställd i sitt arbete ska ha som utgångspunkt att det är folket som är hans eller hennes uppdragsgivare och att offentlig maktutövning alltid måste ha stöd av lag.”

Sid 8 om Lagprövningsrätten

”Om domstol respektive ett annat offentligt organ finner att en föreskrift står i strid med bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning, eller att stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid dess tillkomst, så får föreskriften inte tillämpas enligt 11 kap. 14 § och 12 kap 10 § regeringsformen.”

Sid 9 om Ansvarsbestämmelse

”Således ska enligt 20 kap. 1 § brottsbalken den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften dömas för tjänstefel.”

”Justitieombudsmannens och Justitiekanslerns uttalanden är viktiga ställningstaganden som bör vara vägledande i frågan om de statsanställdas skyldigheter och ärendenas handläggning. Deras uttalanden ger ofta en konkret och exemplifierande belysning av värdegrundens egentliga innebörd.”.

Se JO beslut 4956-2014:

”Informationen till allmänheten om vilka alternativ som finns för att betala patientavgifter ska vara korrekt och tydlig. När landstinget informerar om betalningsalternativen kan därför inte möjligheten att betala med kontanter utelämnas.”.

Sid 21 om Icke-diskriminering

”Principen om icke-diskriminering är även central i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.” “Diskrimineringsförbudet är dock generellt i den meningen att det gäller oavsett på vilken grund en person diskrimineras. Den allmänna förklaringen är formellt sett en politisk deklaration. Den skapades ursprungligen inte som ett rättsligt bindande dokument, men stora delar av den anses med tiden ha blivit sedvanerättsligt bindande, däribland förbudet mot diskriminering.”

Sid 22 om Personlig integritet

”Av Europakonventionens artikel 8 följer att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens, samt att offentlig myndighet inte får inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag” ”Artikeln innebär även en skyldighet för staten att skydda den enskildes privatsfär.” “I regeringsformens 1 kap. 2 §, målsättningsstadgandet, anges i fjärde stycket att det allmänna ska värna den enskildes privat- och familjeliv.” ”I 2 kap. 6 § andra stycket föreskrivs att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.”

Även min rätt till ekonomisk självständighet och ekonomisk integritet har åsidosatts genom det sätt som Region Blekinge missbrukat sin maktställning. Vid kontant betalning riskerar jag inte ”övervakning eller kartläggning” av mina personliga ekonomiska förhållanden. Vilken vårdcentral (som i vissa fall kan vara synnerligen känsligt) som regelbundet figurerar i en banks utbetalningslistor (styrda och bevakade av opålitliga utomeuropeiska företag som American Express, Mastercard, etc) bör vara den enskildes val att exponera, och ingen annans, i synnerhet inte företrädare för statsapparaten. Att t o m svenska generaldirektörer uppvisar sådan naivitet att de tvingas avsättas för brott mot rikets säkerhet understryker att det kan vara berättigat att hysa misstro kring myndigheters förmåga att förvalta den personliga integriteten. Graden av ateism-religiositet, homosexualitet-heterosexualitet, ljus eller mörk hy, politiskt vänster-höger, mm, överlåts med stor tydlighet åt den enskilde att råda över exponeringen av genom tydlig lagstiftning om olaglig diskriminering. Rätten att såväl hysa tilltro som misstro gentemot myndigheters förmåga att skydda den personliga integriteten borde på liknande sätt garanteras och omhuldas.

Sid 26 om Service och lättillgänglighet

”Av förvaltningslagen framgår vidare att frågor från enskilda ska besvaras så fort som möjligt, samt att en enskild som av misstag vänt sig till fel myndighet ska hjälpas till rätta.”

11 Stor förbättringspotential

Sålunda finns åtskilligt som behöver rättas till;

 • Regionens beslut om kontantfria tandvårdsmottagningar strider mot lagen,
 • Regionens informationen till allmänheten om betalningsalternativen är varken korrekt eller tydlig, och behöver rättas till.
 • Möjligheten att betala med kontanter inom Region Blekinge har begränsats så att den i praktiken är obefintlig,
 • Information om att betalningsalternativet kontantbetalning finns (utan resor till andra städer), har medvetet utelämnats,
 • Myndighetens obstruktion kring kontantbetalning innebär i praktiken att jag utestängs ifrån tandvård (=diskriminering).
 • Region Blekinge har medvetet gjort sig okontaktbar,
 • Det råder en klar motsägelse i att som Region Blekinge både proklamera beslut om kontantfria vårdinrättningar och att tjänstemän inför kritik om lagbrott hävdar att det visst går att betala kontant.
 • Landstingsdirektörens hänvisning till kontant betalning vid andra vårdcentraler har vid flera tillfällen visat sig vara ren lögn. Flera familjemedlemmar som försökt har vägrats kontant betalning vid den utpekade vårdcentralen.

Med vänliga hälsningar / Ronny Stark

BILAGA - Dom i Blekinge Tingsrätt FT 2011-19

(Redigerad kring personuppgifter)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM 2019-12-17 Mål nr FT 2011-19

PARTER Kärande Region Blekinge,
Tandvårdsförvaltningens Kansli
Landstinget Blekinge, Karlskrona
Ombud: Erik Hedborg,
Visma Financial Solutions AB , Helsingborg

Svarande RONNY Stark, Ronneby

DOMSLUT

 1. Kronofogdemyndighetens utslag den 18 juni 2019 nr 21-43900-19 undanröjs.
 2. Ronny Stark ska till Region Blekinge betala 895 kr.

YRKANDEN M.M.

Region Blekinge ansökte om betalningsföreläggande mot Ronny Stark med yrkande att utfå 955 kr samt ersättning för ränta och kostnader. Kronofogdemyndigheten meddelade den 18 juni 2019 utslag i enlighet med ansökan. Ronny Stark har därefter ansökt om återvinning och inhibition.

Blekinge tingsrätt har den 2 september 2019 lämnat Ronny Starks ansökan om inhibition utan bifall med motiveringen att utslaget till fullo verkställts och att det därmed saknas skäl för att pröva ansökan om inhibition.

Region Blekinge har vid tingsrätten yrkat att Ronny Stark ska förpliktas att betala 895 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 13 december 2018 tills betalning sker samt ersättning för inkassoavgift med 180 kr och för rättegångskostnader.

Region Blekinge har som grund för sin talan anfört i huvudsak följande. Fordran avser kostnader för Ronny Starks tandvårdsbesök hos Region Blekinge den 8 november 2018. Ronny Stark tillställdes den 13 november 2018 en faktura med nr 81092418 som förföll till betalning den 17 december 2018. Fakturabeloppet uppgick till 895 kr. Betalning uteblev och den 7 februari 2019 tillsändes Ronny Stark ett inkassokrav utformat i enlighet med 5 § inkassolagen. Ronny Stark betalade inte fordran och den 26 februari 2019 ingavs ansökan om betalningsföreläggande. Region Blekinges åtgärder har varit skäligen påkallade för att tillvarata Region Blekinges rätt.

Ronny Stark har medgett att betala 895 kr men motsatt sig att Region Blekinges yrkanden i övrigt bifalls.

Ronny Stark har som grund för sitt bestridande anfört i huvudsak följande. Han försökte betala kontant dagen för tandvårdsbesöket. I lokalen fanns vidare ett skriftligt anslag som hänvisade kontantbetalare till centralkassorna i Karlskrona eller Karlshamn. Att vägra ta emot kontanter och att hänvisa kontantbetalare på ovan nämnt sätt saknar lagstöd, se Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 2015 ref 49 och JO-beslut dnr 4956-2014. Efter besöket försökte han vid flera tillfällen få kontakt med Region Blekinge för att reda ut saken men hänvisades bara vidare utan resultat. Han fick långt senare veta att en lokal nämnd fattat beslut om att begränsa möjligheten till kontant betalning till vissa betalningsställen. Eftersom beslutet saknar lagstöd begärde han laglighetsprövning hos förvaltningsrätten samt bad Region Blekinge att avvakta med vidare åtgärder tills målet avgjorts. Region Blekinge fortsatte ändock indrivnings- processen, vilket orsakat kostnader i onödan. Hans ansökan om laglighetsprövning avvisades sedermera som för sent inkommen vilket fastställdes av kammarrätten. Han har dock rätt att med befriande verkan betala kontant enligt grundlagen. Eftersom han haft vilja och förmåga att betala, men förvägrats att betala kontant, är han inte i dröjsmål med betalning. Region Blekinge har därmed inte rätt till ränta samt ersättning för inkassoavgift och rättegångskostnader.

Region Blekinge har vid muntlig förberedelse frånfallit yrkandena avseende ränta, inkassoavgift och rättegångskostnader samt begärt dom på medgivet belopp.

DOMSKÄL

På grund av Ronny Starks medgivande ska käromålet – såsom det slutligen bestämts – bifallas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (TR-02)

Den som vill överklaga ska göra det till Hovrätten över Skåne och Blekinge. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten senast den 7 januari 2020.

Maria Knoblock